1. Toyonaka (토요나카-豊中) lllGoogle Maplll


캠퍼스 내 식당

소라   월~금 : 08:30 ~ 20:00   토요일 : 8:30 ~ 20:00

칸시타   월~금 : 8:00 ~ 20:00 (10:00까지 조식메뉴)  토요일 : 11:00 ~ 15:00

라포레   월~금 : 10:00 ~ 18:30 (라스트 오더 18:00)   토요일 : 11:00 ~ 13:00

리브레   월~금 : 11:00 ~ 14:00  토요일 휴업

돈돈   월~금 : 10:00 ~ 17:00   토요일 휴업

산쇼큐(3食)   월~금 : 11:00 ~ 15:00  토요일 : 11:00 ~ 14:00

3층빵집  월~금 : 10:15 ~ 15:00  토요일 휴업

욘쇼큐(4食)   월~금 : 11:00 ~ 14:00  토요일 휴업


카페 '카르체'    월~금 : 10:00 ~ 17:00   토요일 휴업

박물관 카페 '사카'   10:30 ~ 17:30   토요일 : 10:30 ~ 17:30
2. Suita (스이타-吹田) lllGoogle Maplll


캠퍼스 내 식당

파미-루   월~금 : 8:00 ~ 20:30   토요일 : 10:30 ~ 14:30

약학연구과식당   월~금 : 10:00 ~ 14:00  토요일 휴업

鯨屋(쿠지라야)    월~금 : 8:00 ~ 20:30   토요일 8:00 ~ 15:00

히다마리   월~금 : 8:30 ~ 17:00  토요일 : 11:00 ~ 14:00

사와라비   월~금 : 11:00 ~ 15:00 , 17:00 ~ 19:00  토요일 : 11:00 ~ 14:00

匠   월~금 : 11:00 ~ 19:00  토요일 휴업

BISYOKU   월~금 : 11:00 ~ 18:00  토요일 휴업
3. Minoh (미노-箕面) lllGoogle Maplll


캠퍼스 내 식당

레인보우  월~금 : 11:30 ~ 18:30  토요일 휴업